Pre 6-18 rokov

Core Curriculum for English je súbor viac ako 1000 lekcií určených pre 12 rokov vzdelávania. Môže byť prispôsobený každému systému vzdelávania. Obsahuje 6000 obrazoviek a 4000 cvičení. Je v súlade s podmienkami Štátneho vzdelávacieho programu, ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 a s prepojením na maturitné témy.

Je nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc angličtiny schválených alebo odporúčaných MŠVVaŠ SR a preto ich učitelia môžu používať bez ohľadu na to, s akou učebnicou vyučujú. Je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy, a zároveň podporuje vládnu koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva.

O kvalite materiálov svedčí vysoká spokojnosť učiteľov, ktorí ich používajú. Prieskum medzi nimi ukázal, že žiaci získali pozitívnejší prístup k jazyku, zvýšila sa ich aktivita na hodinách, ako aj motivácia k učeniu.

V 96 % zapojených tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95  % dosahovali väčší učebný pokrok.

TRIED

Dosiahlo zlepšenie výslovnosti

TRIED

Dosiahlo väčší učebný pokrok

UČITEĽOV

DEO považuje za výrazný prínos

Galéria obrázkov

Na projekte sa podieľali: